Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung | KINH TẾ | LUANVAN.VN CHIA SẺ LUẬN VĂN, TÀI LIỆU, ĐỀ TÀI THAM KHẢO

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ
ĐỒ, HÌNH VẼ
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
LUẬN VĂN
MỞ ĐẦU.........................................................................................................1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.................................................................. 3
1.1.Khái quát về dịch vụ của Ngân hàng thương mại.................................... 3
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của Ngân hàng thương mại............................... 3
1.1.2. Dịch vụ của Ngân
hàng thương mại......................................................... 4
1.2.Dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại....................................... 7
1.2.1. Khái quát về thẻ................................... 7
1.2.2. Dịch vụ thẻ của Ngân
hàng thương mại................................ 9
1.2.3. Phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng
thương mại..............................17
1.3.
Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ
thẻ của NHTM................. 19
1.3.1. Nhân tố chủ quan............................................................. 19
1.3.2. Nhân tố khách quan......................................................... 21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG. 23
2.1.Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung 23
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển............................... 23
2.1.2. Cơ cấu tổ chức......................................................................... 25
2.1.3. Kết quả hoạt động
kinh doanh................................................................ 28
2.2.Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quang Trung........32
2.2.1. Các sản phẩm thẻ được phát triển tại BIDV Quang
Trung................. 32
2.2.2. Phát triển phát hành thẻ tại BDV Quang Trung........42
2.2.3.Phát triển thanh toán thẻ tại BIDV Quang Trung................49
2.3. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung......................... 56
2.3.1. Kết quả đạt được............................................ 56
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân................................ 58
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG........ 65
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ tại BIDV Quang Trung................. 65
3.1.1. Định hướng phát triển chung..................... 65
3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ..................... 67
3.1.3. Cơ hội và thách thức................................................. 68
3.2.Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại BIDV Quang Trung.................... 71
3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh thẻ đúng đắn..................................... 71
3.2.2. Đa dạng hóa sản phẩm và đối tượng phát hành thẻ............................ 72
3.2.3. Phát triển mạng lưới thiết bị chấp nhận thẻ.......................................... 73
3.2.4. Hoàn thiện công nghệ, kỹ thuật phục vụ kinh doanh thẻ.................... 75
3.2.5.
Chú trọng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động thẻ..................... 76
3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.................................................... 77
3.2.7. Giải pháp khác................................................................... 78
3.3.Một số kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại
BIDV Quang Trung............................................................. 79
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam.............79
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.......................................... 82
3.3.3. Kiến nghị với Hội thẻ ngân hàng Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Giải pháp tài chính nhằm bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội tại việt nam

Đề tài: giải pháp tài chính nhằm  bảo toàn và tăng trưởng  quỹ bảo hiểm xã hội tại việt nam
1.      Tính cấp thiết của đề tài
Bảo hiểm xã hội (BHXH) ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Ðảng và Nhà nước đối với người lao động. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành, từng bước được thực hiện đối với công nhân viên chức khu vực nhà nước và dần mở rộng ra khu vực ngoài quốc doanh. Trong quá trình thực hiện, chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội không ngừng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người lao động.
Quỹ Bảo hiểm xã hội được hình thành từ sự đóng góp của người sử dụng lao động, người lao động; lãi từ hoạt động đầu tư tăng trưởng; Nhà nước đóng góp và hỗ trợ. Trước năm 1995, nguồn thu BHXH rất nhỏ, mọi nhu cầu chi BHXH đều do ngân sách Nhà nước cấp, không có Quỹ BHXH độc lập. Từ năm 1995 đến nay, cùng với sự ra đời của hệ thống BHXH Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chính phủ, Quỹ BHXH được hình thành, hạch toán độc lập với ngân sách Nhà nước. Quỹ BHXH để chi trả cho hai chế độ hưu trí và trợ cấp thường xuyên có 3 đặc điểm cơ bản:
- Chủ sử dụng lao động và người lao động phải đóng BHXH trong một thời gian dài theo quy định thì người lao động mới được hưởng các chế độ này.
- Khi đủ điều kiện theo quy định, người được hưởng các chế độ này lại được hưởng trợ cấp trong một thời gian dài.
- Số thu trong năm thường không chi hết trong năm đó, quỹ luôn có số tiền tạm thời nhàn rỗi.
Về thiết kế Quỹ BHXH dựa trên nguyên tắc sự thụ hưởng trong tương lai phụ thuộc vào những đóng góp ở hiện tại. Tuy nhiên những biến động khó dự đoán của lãi suất, lạm phát; bên cạnh đó tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, tuổi thọ ngày càng tăng, tỷ lệ số người làm việc trên số người không làm việc có xu hướng giảm đã tác động gây khó khăn cho những tính toán ban đầu và là những thách thức thật sự trong việc đảm bảo nguồn chi trả của Quỹ BHXH trong tương lai.
Chính vì vậy mà việc sử dụng nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi của Quỹ BHXH để đầu tư, trước hết là để đảm bảo giá trị của phần vốn này và hơn nữa là có được phần sinh lời thực tế (sau khi đã trừ đi lạm phát) sẽ làm tăng quy mô của quỹ BHXH, góp phần cải thiện cho các khoản trợ cấp BHXH; đồng thời đảm bảo cho các hoạt động của BHXH được tốt hơn cả trong hiện tại và tương lai.
Là một nhân viên đang công tác trong ngành BHXH tôi chọn đề tài “Giải pháp tài chính nhằm bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH tại Việt Nam” làm đề tài tốt nghiệp với hy vọng sẽ đưa ra những giải pháp để có thể  bảo toàn nguồn quỹ cũng như tối đa hóa hiệu quả đầu tư của nguồn quỹ tạm thời nhàn rỗi nhằm tăng trưởng quỹ.
2.      Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở những lý luận về BHXH, quỹ BHXH, về quản lý quỹ đề tài nhận diện được thực trạng công tác quản lý quỹ BHXH hiện nay ở nước ta để đề xuất các biện pháp để quản lý và đầu tư quỹ BHXH làm cho quỹ ngày càng tăng trưởng  tạo được niềm tin của người tham gia. Đây chính là nền móng để ngành BHXH nước nhà ngày càng phát triển bền vững góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội và đưa đất nước phát triển và hội nhập.
3.      Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng: nghiên cứu quá trình quản lý quỹ BHXH
- Phạm vi nghiên cứu:
Hiện nay Quỹ BHXH gồm 3 quỹ thành phần. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ cân đối tài chính theo yếu tố thời gian, Quỹ BHXH được chia ra làm 2 loại: Quỹ ngắn hạn và Quỹ dài hạn. Trong đó Quỹ ngắn hạn gồm: Quỹ khám chữa bệnh bắt buộc và Quỹ khám chữa bệnh tự nguyện và một phần của Quỹ Hưu trí và Trợ cấp (với mức đóng góp là 5%) để chi trả cho các chế độ: trợ cấp ốm đau, trợ cấp thai sản, trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp và chế độ nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe. Phần còn lại của Quỹ Hưu trí và Trợ cấp (với mức đóng góp là 15%) để chi trả các chế độ hưu trí và tử tuất được coi là phần Quỹ BHXH dài hạn. Trong phạm vi đề tài này Quỹ BHXH được đề cập đến là Quỹ hưu trí và trợ cấp dài hạn.
Đề tài nghiên cứu quá trình quản lý Quỹ BHXH: mô hình quỹ, mô hình tổ chức bộ máy BHXH, nội dung và phương thức quản lý quỹ, đánh giá thực trạng đầu tư Quỹ.
4.      Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp, thống kê và dự đoán để tính toán tổng số thu và chi của quỹ BHXH để tính toán cân đối quỹ, từ đó đưa ra giải pháp nhằm bảo toàn và tăng trưởng quỹ.
5.      Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Dựa trên những phân tích, đánh giá về thực trạng quản lý và kết quả thực hiện đầu tư Quỹ BHXH, phân tích những nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả thực hiện thu, chi  và đầu tư Quỹ BHXH. Từ đó đưa ra các biện pháp mang ý nghĩa thực tiễn để vận dụng vào thực tế nhằm cải thiện tình hình quản lý và đầu tư tăng trưởng Quỹ BHXH.
6.      Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục các từ viết tắt, các bảng biểu, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được chia thành ba chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về BHXH và nguồn quỹ BHXH.
Chương 2: Thực trạng quản lý nguồn quỹ BHXH tại Việt Nam.
Chương 3: Giải pháp tài chính nhằm bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH tại Việt Nam.
Xin cảm ơn Thầy – PGS.TS Nguyễn Ngọc Định đã tận tình hướng dẫn em thực hiện luận văn này, và em cũng xin cảm ơn các Thầy, Cô Khoa Tài chính doanh nghiệp đã tận tình giảng dạy em trong thời gian qua. Do đề tài thuộc lĩnh vực chính sách của Nhà nước nên mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng luận văn không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn của quý Thầy, Cô.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

TÌM TÀI LIỆU CHO BÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ


Hiện nay việc tìm tài liệu đang là nhu cầu của nhiều cộng đồng trong học tập và công việc. Việc tìm kiếm có lúc thuận lợi nhưng nhiều lúc gặp phải khó khăn. Không phải lúc nào các bạn cũng tìm được tài liệu theo mong muốn của mình. Những tài liệu dễ tìm thấy và download không phải lúc nào cũng đáp ứng được nhu cầu tham khảo. Trên luanvan.vn chúng tôi đang cố gắng tạo ra hệ thống tài liệu miễn phí đa lĩnh vực nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tham khảo. Đồng thời là phát triển hệ thống cùng với thành viên và cộng tác viên với những cơ chế đưa ra nhằm làm cho nguồn tài liệu có điều kiện phát triển phong phú và đáp ứng được nhu cầu lớn dần  đối với cộng đồng. Sự phát triển về chất của tài liệu trên luanvan.vn cũng được chú ý. Những tài liệu nào không đáp ứng được nhu cầu hay nội dung không phù hợp sẽ được tháo dỡ nhằm thanh lọc tài liệu để nâng cao chất lượng tài liệu đến với cộng đồng.
Chính vì những lý do đó luanvan.vn đã dần hoàn thiện hơn để đáp ứng nhu cầu tìm tài liệu của bạn đỡ khó khăn hơn. Với phương châm đồng hành cùng trí thức nhiều năm qua luanvan.vn với tâm huyết tạo ra nguồn tài liệu phong phú và chất lượng để đáp ứng với nhu cầu tham khảo của cộng đồng.

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Hướng dẫn trình bày | TÀI LIỆU | LUANVAN.VN - CHIA SẺ KIẾN THỨC: LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, LUẬN ÁN, KHÓA LUẬN, BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP, CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, LUẬN VĂN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, TÀI LIỆU

Để bắt đầu hoàn thiện luận văn bạn phải có hướng trình bày và cách thức trình bày cho phù hợp - Mỗi trường có một quy cách trình bày theo quy định riêng... Bên dưới là giới thiệu một số mẫu trình bày của một số trường để bạn tham khảo
Hướng dẫn trình bày | TÀI LIỆU | LUANVAN.VN - CHIA SẺ KIẾN THỨC: LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, LUẬN ÁN, KHÓA LUẬN, BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP, CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, LUẬN VĂN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, TÀI LIỆU

Cao học - Miễn phí | XÃ HỘI | LUANVAN.VN - CHIA SẺ KIẾN THỨC: LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, LUẬN ÁN, KHÓA LUẬN, BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP, CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, LUẬN VĂN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, TÀI LIỆU

cập nhập tiếp luận văn cao học xã hội free download
Cao học - Miễn phí | XÃ HỘI | LUANVAN.VN - CHIA SẺ KIẾN THỨC: LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, LUẬN ÁN, KHÓA LUẬN, BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP, CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, LUẬN VĂN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, TÀI LIỆU